Daarom Flinsters

Algemene voorwaarden

1. Wie zijn wij?

(1) Flinsters is gevestigd aan de Dorpsstraat 24, 7971 CS te Havelte, Nederland (KvK nummer: 82167346, Btw-identificatienummer: NL003651726B79) en zal hierna ook worden aangeduid als “Flinsters” of “wij”.

(2) Flinsters verkoopt en levert seizoens activiteiten- en ontdekkingsboxen op basis van een lidmaatschap.

(3) Ook verkoopt Flinsters cadeaubonnen, eenmalige ontdekkingsboxen, themaboxen en biedt zij vouchers en kortingscodes aan.

(4) De ontdekkingsbox op basis van een lidmaatschap, aanvullende producten en/of cadeaubonnen, vouchers en kortingscodes zal hierna ook wel worden aangeduid als de “producten” of “overeenkomsten”.

2. Toepasselijkheid

(1) Op alle overeenkomsten (waaronder begrepen lidmaatschappen en aparte bestellingen) die Flinsters sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “klant” of “je/jij”. (2) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van eventuele voorgenomen wijzigingen zullen wij je ten minste zeven (7) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid jouw overeenkomst te beëindigen in welk geval je jouw overeenkomst kan opzeggen via één van onze contactmogelijkheden die je kan vinden op onze website, met inachtname van de deadline voor wijzigingen, opzeggen en herroepen welke te raadplegen is via de Veelgestelde vragen (hierna aangeduid als: de “deadline voor wijzigingen”). Indien je de overeenkomst echter niet (tijdig) beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruik maken van onze producten, dan zijn de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf dat moment op jouw overeenkomst van toepassing.

3. Het aanbod

(1) De aangeboden producten en/of diensten inclusief de vermelde prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod dat door jou kan worden aanvaard.

(2) Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt waarbij we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod Flinsters niet binden.

(3) Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in Nederland en België. De bestelde producten, zoals onze ontdekkingsboxen, cadeaubon(nen) en/of andere diensten, zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop, tenzij anders overeengekomen. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

4. Totstandkoming overeenkomst

(1) Om een bestelling te plaatsen vragen we je om een account aan te maken om jouw bestelling en voorkeuren te kunnen beheren.

(2) Na het aanmaken van een account kan je het door Flinsters in de bestelprocedure beschikbaar gestelde (online) bestelformulier volledig invullen en bevestigen. Door het invullen van het (online) bestelformulier dien je een offerte in bij Flinsters. Ontvangst van de ingediende offerte wordt direct elektronisch bevestigd. Deze bestellingsbevestiging vormt echter niet automatisch het akkoord op de offerte en er komt niet direct een overeenkomst tot stand.

(3) Flinsters behoudt zich het recht voor om de offerte zonder opgave van redenen te weigeren te accepteren tot de deadline voor wijzigingen. Er ontstaat een recht op levering van de bestelde ontdekkingsboxen en/of andere bestelde diensten na afloop van de deadline voor wijzigingen en na acceptatie door Flinsters. In elk geval kan Flinsters een offerte weigeren te accepteren indien er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3.3 en 13.2 van deze algemene voorwaarden.

(4) Een overeenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde of voor bepaalde tijd.

(5) Om een Flinsters account aan te maken en een bestelling te plaatsen, dien je achttien (18) jaar of ouder te zijn. Flinsters verkoopt en levert geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.

(6) Flinsters houdt ervan om je af en toe te verrassen met extra producten, zoals een sample of aanbiedingen van derden. Je kan echter geen rechten ontlenen aan de ontvangst van extra producten, bijvoorbeeld door aanprijzing hiervan via onze kanalen en/of sociale media.

5. Jouw verplichtingen

(1) Alle informatie die je op enig moment aan Flinsters opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. Flinsters is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart Flinsters tegen eventuele aanspraken van derden.


(2) Je bent verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Flinsters niet aansprakelijk en je vrijwaart Flinsters tegen eventuele aanspraken van derden.

6. Bezorging

(1) De bezorgdag voor bezorging, zoals vermeld op de website en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De bezorgdag kan onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken.

(2) De ontdekkingsbox wordt per postbezorging bezorgt.

(3) Wij behouden ons het recht voor om pas na betaling van 100% van het totaalbedrag van de bestelling de ontdekkingsbox te versturen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan je geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

(4) Wij bezorgen overal in Nederland en België. Als de overeenkomst een cadeaubon, voucher of kortingscode betreft, wordt die per post of e-mail toegestuurd.

(5) Wij bezorgen op het adres dat je in jouw klantaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze voor de deadline voor wijzigingen aan ons hebt doorgegeven.

(6) Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening.

7. Prijzen en verzendkosten

(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders is vermeld.

(2) De vorderingen van Flinsters zijn per direct opeisbaar.

(3) Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalmogelijkheden. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

(4) Flinsters is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen, met dien verstande dat wij je ten minste veertien (14) dagen van tevoren hierover op de hoogte zullen stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen bijvoorbeeld door gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze website, met inachtname van de deadline voor wijzigingen. Indien je de overeenkomst echter niet beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.

(5) Indien je na een opzegging opnieuw seizoens ontdekkingsboxen op basis van een lidmaatschap wilt ontvangen, betaal je de op dat moment geldende (nieuwe) prijzen.

8. Betaling

(1) Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jou opgegeven betaalmethode.

(2) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren iDeal, SEPA, Visa, MasterCard, American Express en PayPal

(3) Alleen de eerste levering kan via iDeal worden betaald. Als je in het bestelproces voor betaling via iDeal kiest, dan wordt het bedrag van de eerste ontdekkingsbox direct van je rekening afgeschreven. Daarnaast geef je toestemming aan Mollie (handelend voor Flinsters) om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van je rekening af te schrijven.

(4) Wanneer je in het bestelproces voor betaling via PayPal of creditcard kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van je PayPal account c.q. creditcard.

(5) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op jouw bankrekening op het moment van de betaling.

(6) Als je het niet eens bent met een SEPA-incasso afschrijving als bedoeld onder §8(3) of een betaling via PayPal of creditcard als bedoeld onder §8(4), kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en jouw bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

(7) Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kunnen de bestellingen nog steeds worden verzonden. In dergelijke gevallen zal Flinsters nogmaals de betaling uitvoeren. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.

(8) Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behouden wij ons het recht voor om de schuld op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij en de daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten op je te verhalen.

(9) Flinsters is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het leveren van ontdekkingsboxen, op te schorten indien en zolang jij als klant niet (volledig) aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.

9. Opzeggen

(1) Flinsters bestelt de producten ten behoeve van jouw overeenkomst maandelijks voorafgaand aan de aflevering bij jou. In alle gevallen bij opzeggen, dien je om de bestelling (en dus ook om levering en een betalingsverplichting) van de volgende ontdekkingsbox en eventuele aanvullende producten te voorkomen, vóór de deadline voor wijzigingen de overeenkomst op te zeggen. Indien je de overeenkomst vóór de deadline voor wijzigingen opzegt zal je in het volgende seizoen geen producten ontvangen. De deadline voor wijzigingen geldt ook voor eventuele overige wijzigingen van de overeenkomst.

(2) Indien je een lidmaatschap bent aangegaan die strekt tot per seizoen het bezorgen van de ontdekkingsbox, spreken wij van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan je te allen tijde opzeggen. De mededeling over het opzeggen van jouw overeenkomst dien je vóór de deadline voor wijzigingen door te geven via jouw account. De opzegging van de overeenkomst zal dan definitief in werking treden.

(3) Indien je een ander (aanvullend) product bij jouw ontdekkingsbox of een eenmalige ontdekkingsbox bestelt vormt dit een overeenkomst voor bepaalde tijd. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd maar stopt vanzelf. Heb je een eenmalige ontdekkingsbox besteld, maar wil je deze toch niet ontvangen, dan dien je de mededeling over het annuleren van jouw bestelling vóór de deadline voor wijzigingen door te geven via jouw account. De opzegging van de overeenkomst voor bepaalde tijd zal dan definitief in werking treden.

(4) Je kan de overeenkomst opzeggen op dezelfde wijze als waarop die is aangegaan; daarnaast kan je altijd opzeggen via één van onze contactmogelijkheden op onze website.

10. Vouchers, kortingscodes, cadeaubonnen

(1) Flinsters biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, waarbij activering per e-mail noodzakelijk is, zodat klanten van Flinsters producten kunnen ontvangen. Zodra de voucher via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.

(2) Een aangeboden gratis ontdekkingsbox en/of korting is bedoeld om nieuwe klanten de kans te geven om Flinsters uit te proberen. Kortingscodes en vouchers hebben alleen betrekking op een nieuw lidmaatschap bij Flinsters, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zoals bijvoorbeeld een korting bedoeld voor voormalige klanten. Als je al een bestaand lidmaatschap hebt, dan kan je de kortingscode en/of voucher niet inwisselen. Per huishouden is het mogelijk om slechts één keer een korting te verzilveren. 

(3) Flinsters bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een gratis ontdekkingsbox en/of korting en kan de voorwaarden of duur beperken om misbruik van de gratis ontdekkingsboxen en/of kortingen te voorkomen. Wij doen controles per huishouden om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de gratis ontdekkingsboxen en/of kortingen. Aan de hand van de gegevens die voor een bestaande of recente overeenkomst worden gebruikt, zoals jouw naam, telefoonnummer, bezorgadres, e-mailadres en/of betaalmiddel, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor de gratis ontdekkingsbox en/of korting.

(4) Sommige producten en/of diensten kunnen uitgesloten zijn van de korting.

(5) Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de Flinsters website en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Denk er ook aan dat sommige kortingscodes alleen geldig zijn op een bepaald type producten.

(6) Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de gratis proefperiode en/of kortingscodes wordt ontzegd. Flinsters heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

11. Aansprakelijkheid van Flinsters

(1) Flinsters is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Flinsters, of indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Flinsters of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Flinsters verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

(2) Aansprakelijkheid van Flinsters voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

(3) Flinsters is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en je vrijwaart Flinsters tegen eventuele aanspraken van derden.

(4) Flinsters is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Flinsters gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en je vrijwaart Flinsters tegen eventuele aanspraken van derden.

(5) Flinsters is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Flinsters of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Flinsters gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

(6) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea’s gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Flinsters. Zij kunnen hier een beroep op doen.

12. Privacy

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website vragen over hoe Flinsters met jouw persoonsgegevens omgaat kun je richten aan info@flinsters.com

(2) Indien je een bestelling plaatst, gebruikt Flinsters jouw e-mailadres om je vergelijkbare producten en diensten aan te bieden per e-mail. Indien je niet langer nieuwsbrieven wilt ontvangen dan kan je te allen tijde uitschrijven of jouw voorkeuren wijzigingen. Dit kan via de link onderaan de e-mails of via onze klantenservice. Je kunt je ook uitschrijven via de instellingen in jouw klantaccount. Meer informatie over e-mailmarketing en het gebruik van jouw persoonsgegevens bij onze overige marketing kanalen vind je in onze privacyverklaring op onze website.

13. Fraude

(1) Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste- of frauduleuze activiteiten.

(2) Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling, lidmaatschap en/of account na onjuiste- of frauduleuze activiteiten te blokkeren of te beëindigen.

14. Klachten

(1) Kwaliteit staat bij Flinsters hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen Flinsters hanteren wij een klachtenbeleid dat te raadplegen is op onze website www.flinsters.nl/tevredenheid/. We komen binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

15. Intellectueel eigendom

(1) Onze app, website en diensten zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld logo’s, software, teksten en beelden liggen bij Flinsters, haar groepsmaatschappijen en/of bij degene van wie wij een licentie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om delen van onze app, website of diensten zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

16. Herroeping

(1) Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van jouw eerste box, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Je betaalt dan enkel voor de gedurende deze veertien (14) dagen reeds geleverde ontdekkingsbox en de boxen die reeds ingepland zijn. Om de bestelling (en dus ook om levering en een betalingsverplichting) van de volgende ontdekkingsbox en eventuele aanvullende producten te voorkomen, dien je vóór de deadline voor wijzigingen de overeenkomst te herroepen. (2) Je hebt tevens het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van bepaalde aanvullende producten, zonder opgave van redenen, de bestelling van dit aanvullende product te herroepen. De verzendkosten van het terugzenden van het product zijn voor eigen rekening. (3) Voor het herroepen van de overeenkomst kan je gebruik maken van het modelformulier wat te vinden is in Bijlage I van de Algemene Voorwaarden of door het modelformulier in pdf te downloaden. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier maar je bent hiertoe niet verplicht (voor alternatieven, zie: contact pagina).

17. Overige bepalingen

(1) Op alle overeenkomsten tussen Flinsters en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(2) Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Flinsters en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Assen.

(3) Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

Flinsters – mei 2021